top of page
stock-market-chart-virtual-screen-with-woman-s-hand-digital-remix.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của cơ sở & phái sinh

1

SMART Trade là hệ thống quản lý lệnh đa phương thức dành cho thị trường chứng khoán cơ sở Giao dịch tại Chứng khoán Thái Lan (SET), Vietnam (HSX&HNX), Myanmar (YSX).

2

SMARTd Trade là hệ thống quản lý lệnh đa phương thức dành cho thị trường phái sinh tại Sở Giao dịch Hàng hóa Thái Lan (TFEX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

3

SMART Web Trading là hình thức đầu tư qua kênh internet để đầu tư vào nhiều sản phẩm, nhiều thị trường mà nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin đầu tư và yêu cầu dịch vụ từ các Tổ chức

4

SMART Mobile Trading là hình thức đầu tư trực tuyến để đầu tư vào đa sản phẩm, đa thị trường mà nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin đầu tư và yêu cầu dịch vụ Vận hành trên iOS và Android.

5

SMART FIX-DMA là hệ thống dành cho Nhà môi giới gửi và nhận lệnh từ hệ thống môi giới ở nước ngoài thông qua giao thức FIX tới SET / HSX / HNX. Hệ thống biên dịch với các quy tắc DMA của SET / HSX / HNX.

6

Màn hình hướng dẫn
Hướng dẫn mới
Thay đổi hướng dẫn
Hủy hướng dẫn
Xem danh mục đầu tư

bottom of page