top of page
stock-market-chart-virtual-screen-with-woman-s-hand-digital-remix.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của cơ sở & phái sinh

4

SMART Mobile Trading

SMART Mobile Trading là hình thức đầu tư trực tuyến để đầu tư vào đa sản phẩm, đa thị trường mà nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin đầu tư và yêu cầu dịch vụ Vận hành trên iOS và Android.

Các tính năng của SMART Mobile Trade:
Đa thị trường, sản phẩm và tài khoản
Thông tin thị trường thời gian thực
Kích hoạt đơn đặt hàng
Danh mục khách hàng
Tùy chỉnh giao diện người dùng
Tùy chỉnh phím chức năng
Đồ thị so sánh
Đặt hàng nhanh
Yêu cầu rút tiền mặt
Rút trước tiền mặt
Chuyển tiền mặt
Nhiều công nghệ khác

bottom of page