top of page
stock-market-chart-virtual-screen-with-woman-s-hand-digital-remix.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của cơ sở & phái sinh

3

SMART Web Trading

SMART Web Trading là hình thức đầu tư qua kênh internet để đầu tư vào nhiều sản phẩm, nhiều thị trường mà nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin đầu tư và yêu cầu dịch vụ từ các Tổ chức

Các tính năng của SMART Web Trade:
Đa thị trường, sản phẩm và tài khoản
Thông tin thị trường thời gian thực
Kích hoạt đơn đặt hàng
Danh mục khách hàng
Tùy chỉnh giao diện người dùng
Tùy chỉnh phím chức năng
Đồ thị so sánh
Đặt hàng nhanh
Yêu cầu rút tiền mặt
Rút trước tiền mặt
Chuyển tiền mặt
Nhiều tính năng khác

bottom of page