top of page
stock-market-chart-virtual-screen-with-woman-s-hand-digital-remix.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của cơ sở & phái sinh

5

SMART FIX-DMA

SMART FIX-DMA là hệ thống dành cho Nhà môi giới gửi và nhận lệnh từ hệ thống môi giới ở nước ngoài thông qua giao thức FIX tới SET / HSX / HNX. Hệ thống biên dịch với các quy tắc DMA của SET / HSX / HNX.

"Các tính năng như dưới đây:
lệnh DMA  / nhắn tin xác nhận
Kiểm soát khách hàng ở nước ngoài
Hệ thống sàng lọc lệnh DMA (tuân thủ quy tắc SET / HSX / HNX)
Điều khiển tốc độ theo thứ tự DMA
Ghi nhật ký và giám sát đơn hàng DMA
Hỗ trợ giao thức FIX
Hỗ trợ nhiều kết nối "

bottom of page