top of page

Cloranc (Modern Core Insurance)

Cloranc là một mô hình bảo hiểm đám mây để tùy chỉnh ý tưởng kinh doanh của bạn , xây dựng các ứng dụng linh hoạt cho các chuỗi giải pháp có giá trị  và cung cấp sức mạnh cho chiến lược đa kênh trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Những điều khoản quy trình bảo hiểm đầu cuối của

báo giá, đơn yêu cầu, hợp đồng, xác nhận và gia hạn

Hệ thống tài chính-tài khoản sau bán hàng  cho Tài Khoản Thu,  Tài Khoản Thanh Toán, Sổ Nhật Ký Chung, tính toán dư nợ tín dụng đại lý, v.v.

Quản lý quy trình kinh doanh độc quyền của bạn cho các giải pháp chuỗi giá trị trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, chẳng hạn như  bộ công cụ tính toán, hệ thống quản lý tài liệu, quản lý nhật ký, v.v.

Dịch vụ khiếu nại cho các sản phẩm có động cơ và không có động cơ bao gồm hướng dẫn khiếu nại, thông tin khiếu nại, v.v.

Các tính năng và thông tin tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như gói bảo hiểm và các kế hoạch, tính toán phí bảo hiểm, tính toán hoa hồng đại lý và tạo cấu trúc của riêng bạn một cách dễ dàng với cấu hình sản phẩm,  phân bổ tái bảo hiểm, tích lũy rủi ro, hướng dẫn U / W, dữ liệu tham khảo, v.v.

Hệ thống thông tin khách hàng (CIS), tuyên bố R / I, Cục Bảo Hiểm, UPR, danh sách đen, v.v.

  • Các tính năng và thông tin tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn

  • Sản phẩm theo cấu hình, phân bổ tái bảo hiểm, tích lũy rủi ro, hướng dẫn U/W, tham khảo dữ liệu, thuận tiện trong việc tính toán

  • Hệ thống quản lý tài liệu, quản lý nhật ký

  • Quản lý quy trình kinh doanh độc quyền của bạn cho các giải pháp chuỗi giá trị trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

  • Tổ chức  bộ tài liệu chính sách dịch vụ in phiếu

  • Tự sửa đổi định dạng tài liệu

  • Tài khoản nhận, tài khoản thanh toán, sổ nhật ký chung, tính dư nợ tín dụng đại lý

Product Support :

Nhóm Động Cơ

Nhóm Tài Sản

Nhóm Hỗn Hợp

Nhóm Hàng Hải

Điểm Nổi Bật

bottom of page