top of page
Services.jpg

B@Service

B @ Service là dịch vụ giải pháp cho nhà môi giới. Tổng hợp các giao dịch bảo hiểm của bạn để báo cáo được tích hợp với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty đối tác.

Do đó, giải pháp nhà môi giới nội bộ sẽ có một mô-đun chính để hỗ trợ các hoạt động của nhà môi giới.

Các tính năng chính như được nêu dưới đây:

  • Nhập danh sách các giao dịch hợp đồng từ công ty bảo hiểm để tạo khoản nợ trong hệ thống.

  • Tạo báo cáo OIC

  • Tạo chứng từ khấu trừ thuế và thuế đầu ra cho công ty bảo hiểm.

  • Tạo báo cáo hoa hồng, khuyến khích và thanh toán cho đối tác thông qua cổng ngân hàng được xác định trước và cũng bao gồm các chứng từ thuế khấu trừ và thuế đầu vào cho đối tác.

  • Tạo báo cáo tiêu chuẩn để liên kết với những người khác.

bottom of page