top of page

Tài Chính

Tài Chính - Hệ Thống Kế Toán

Tính Năng Tài Chính,  ví dụ:

  • Hệ thống tài chính - kế toán hỗ trợ sau khi bán hàng cho tài khoản nhận, tài khoản thanh toán, sổ nhật ký chung, tính toán dư nợ tín dụng đại lý, v.v.

Product Support :

Nhóm Động Cơ

Bảo Hiểm Xe Máy bao gồm Bảo hiểm Bắt Buộc và Tự Nguyện.

Nhóm Tài Sản

Bảo Hiểm Tài Sản bao gồm cháy nổ, những rủi ro công nghiệp, tất cả rủi ro, cho thuê, hậu quả thiệt hại, khủng bố, sở hữu nhà cửa, v.v.

Nhóm Hỗn Hợp

Tai nạn & Sức khỏe bao gồm tai nạn cá nhân, tai nạn du lịch, sức khỏe cá nhân, bảo hiểm ung thư, thu nhập bệnh viện, v.v.

Nhóm Hàng Hải

Bảo Hiểm Hàng Hải bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu, lô hàng, nội địa, trách nhiệm của người vận chuyển

bottom of page