top of page

Dịch Vụ Tiện Ích

Quản lý quy trình kinh doanh

Tính Năng Dịch Vụ Tiện Ích, ví dụ:

  • Quản lý quy trình kinh doanh độc quyền của bạn cho các chuỗi giải pháp giá trị trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

  • Bộ công cụ tính toán, hệ thống quản lý tài liệu, quản lý nhật ký, v.v.

Product Support :

Nhóm Động Cơ

Bảo Hiểm Xe Máy bao gồm Bảo hiểm Bắt Buộc và Tự Nguyện.

Nhóm Tài Sản

Bảo Hiểm Tài Sản bao gồm cháy nổ, những rủi ro công nghiệp, tất cả rủi ro, cho thuê, hậu quả thiệt hại, khủng bố, sở hữu nhà cửa, v.v.

Nhóm Hỗn Hợp

Tai nạn & Sức khỏe bao gồm tai nạn cá nhân, tai nạn du lịch, sức khỏe cá nhân, bảo hiểm ung thư, thu nhập bệnh viện, v.v.

Nhóm Hàng Hải

Bảo Hiểm Hàng Hải bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu, lô hàng, nội địa, trách nhiệm của người vận chuyển

bottom of page