top of page

Cấu Hình Kinh Doanh

Tính Năng Sửa Đổi và Cấu Hình Sản Phẩm

Tính Năng Cấu Hình Kinh Doanh, ví dụ:

  • Các tính năng và thông tin tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như gói sản phẩm và kế hoạch bảo hiểm, tính phí bảo hiểm, tính hoa hồng đại lý, v.v.

  •  Cấu hình sản phẩm, phân bổ tái bảo hiểm, tích lũy rủi ro, hướng dẫn U / W,  dữ liệu tham khảo, v.v.

  • Hệ thống thông tin khách hàng (CIS) không chỉ thông tin khách hàng của bạn mà còn thông tin công ty hợp pháp được tích hợp với dữ liệu bộ phận doanh thu. Ngoài ra, còn bao gồm cả thông tin về nhân viên, đại lý và công ty đối tác của bạn.

Product Support :

Nhóm Động Cơ

Bảo Hiểm Xe Máy bao gồm Bảo hiểm Bắt Buộc và Tự Nguyện.

Nhóm Tài Sản

Bảo Hiểm Tài Sản bao gồm cháy nổ, những rủi ro công nghiệp, tất cả rủi ro, cho thuê, hậu quả thiệt hại, khủng bố, sở hữu nhà cửa, v.v.

Nhóm Hỗn Hợp

Tai nạn & Sức khỏe bao gồm tai nạn cá nhân, tai nạn du lịch, sức khỏe cá nhân, bảo hiểm ung thư, thu nhập bệnh viện, v.v.

Nhóm Hàng Hải

Bảo Hiểm Hàng Hải bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu, lô hàng, nội địa, trách nhiệm của người vận chuyển

bottom of page