top of page

Bồi Thường

Dịch Vụ Bồi Thường - Hướng Dẫn Bồi Thường

Tính Năng Xác Nhận Quyền Bồi Thường, ví dụ:

  • Kiểm tra phạm vi bảo hiểm theo ngày mất

  • Kiểm soát phạm vi bảo hiểm

  • Yêu cầu theo sản phẩm / vị trí / tòa nhà / mặt hàng

  • Phân bổ tái bảo hiểm

  • Tự động tạo ra thông báo mất

  • Tự động tạo thông báo thanh toán

  • Tự động tạo cuộc gọi tiền mặt

Product Support :

Nhóm Động Cơ

Bảo Hiểm Xe Máy bao gồm Bảo hiểm Bắt Buộc và Tự Nguyện.

Nhóm Tài Sản

Bảo Hiểm Tài Sản bao gồm cháy nổ, những rủi ro công nghiệp, tất cả rủi ro, cho thuê, hậu quả thiệt hại, khủng bố, sở hữu nhà cửa, v.v.

Nhóm Hỗn Hợp

Tai nạn & Sức khỏe bao gồm tai nạn cá nhân, tai nạn du lịch, sức khỏe cá nhân, bảo hiểm ung thư, thu nhập bệnh viện, v.v.

Nhóm Hàng Hải

Bảo Hiểm Hàng Hải bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu, lô hàng, nội địa, trách nhiệm của người vận chuyển

bottom of page