top of page
Buddha_edited.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của sàn Vàng

2

SMART Gold Saving

SMART Gold Saving là việc tích lũy tiền dần dần để mua vàng. bằng cách mua dần theo mức trung bình tích lũy Tập trung chủ yếu vào số tiền đầu tư. Khi đạt đủ số lượng, nó có thể được đổi thành vàng theo trọng lượng mà chúng ta muốn dưới dạng vàng miếng.
Gửi vàng tiết kiệm phù hợp với những người ít tiền muốn nhặt vàng.

Tính năng của tiết kiệm Vàng:
1. Đăng ký trực tuyến
2. Phương thức giao dịch
     - Tiết kiệm hàng tháng
     - Giao dịch hàng ngày
3. Thanh toán / Đặt cọc
     - Mã QR
     - Đăng nhập hai lần (ibanking)
     - Thẻ tín dụng
3. Trạng thái giao dịch
4. Rút vàng
5. Tìm hiểu lại lịch sử
6. Xác nhận điện tử
    - Xác nhận điện tử hàng ngày
    - Xác nhận điện tử hàng tháng
7. Danh mục đầu tư
8. Thông tin cá nhân tự làm

bottom of page