top of page

Quản lý & điều hành

Hệ thống quản lý & điều hành

1

Đây là Hệ thống thông tin quản lý cung cấp cho người quản lý thông tin và hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin phản hồi về các hoạt động trong ngày

2

QUẢN LÝ RỦI RO THÔNG MINH cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện cho các công ty môi giới bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản:

bottom of page