top of page
Revewing Graphs_edited.jpg

Quản lý & điều hành

Hệ thống quản lý & điều hành

2

SMART Risk

QUẢN LÝ RỦI RO THÔNG MINH cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện cho các công ty môi giới bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản:

• Số dư Tín dụng: Cách Thông minh để Giảm thiểu và Kiểm soát Rủi ro
        Kiểm soát khoản vay
         Mô phỏng số dư tín dụng
         Giám sát thị trường
• Giám sát: Kiểm tra theo dõi các hành vi đáng ngờ và giao dịch bất hợp pháp
         Giám sát các giao dịch mua bán gian lận
         Báo cáo tự động
         Phát hiện và thông báo trong thời gian thực

bottom of page