top of page
broker-working-using-computer_edited.jpg

Hệ thống xử lý

Hệ thống xử lý giao dịch của Cơ sở và phái sinh

1

Ứng dụng SMART SBA của chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động văn phòng từ quản lý khách hàng đến quy trình thanh toán. Hệ thống tích hợp với SMART Trade theo thời gian thực.

2

Ứng dụng này, dựa trên SMART SBA, hỗ trợ các quy trình thanh toán và các quy trình xử lý của phái sinh.

3

Hệ thống này cho phép nhà đầu tư sử dụng chứng khoán không hoạt động trong danh mục đầu tư của mình bằng cách cho nhà đầu tư khác vay để tạo ra lợi nhuận, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động.

bottom of page