top of page

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của sàn Vàng

1

Hệ thống sàn vàng thông qua hệ thống giao dịch vàng trực tuyến và trên điện thoại 24/24. đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư vàng.

2

SMART Gold Saving là việc tích lũy tiền dần dần để mua vàng. bằng cách mua dần theo mức trung bình tích lũy Tập trung chủ yếu vào số tiền đầu tư.

bottom of page