top of page

Đầu tư luân chuyển

Hệ thống về việc luân chuyển đầu tư

1

đây là một hệ thống hỗ trợ các chức năng PD trong quá trình tạo & mua lại ETF. Hệ thống này tích hợp với hệ thống SMART Trade, SMART SBA cho các hoạt động thanh toán."

2

Smart Unit Trusts kết hợp cả hệ thống Mutual Fund Selling Agent và chuyển đổi giao dịch cổ phiếu cơ sở.

3

Initial Public Offering Stock  là hệ thống dự phòng cho ứng dụng web-based cho phép underwriter, sub-underwriter và nhà đầu tư đảm nhiệm quá trình làm việc IPO theo thời gian thực

4

Đã thay đổi thỏa thuận thu nhập

bottom of page