top of page
millennial-group-young-businesspeople-asia-businessman-businesswoman-celebrate-giving-five

Đầu tư luân chuyển

Hệ thống về việc luân chuyển đầu tư

2

SMART Unit Trusts

Smart Unit Trusts kết hợp cả hệ thống Mutual Fund Selling Agent và chuyển đổi giao dịch cổ phiếu cơ sở.

Tính năng:
•    Quản lý khách hàng
- Hỗ trợ cả tài khoản tách biệt và tài khoản omnibus
- Câu lệnh đơn
- Tài sản thế chấp 20%
- Kiểm soát hệ thống phân cấp nhà giao dịch / đại lý
• Quản lý giao dịch
- Xác minh tính phù hợp (mức độ rủi ro)
- Đăng ký, Mua lại, Chuyển tiền, Chuyển tiền
- Chuyển đổi Quỹ so với Vốn chủ sở hữu
•    Bản báo cáo
- Báo cáo danh mục đầu tư
- Xếp hạng bán quỹ hàng đầu
• Phí và Ưu đãi
- Tính phí Front-end, Back-end và phí giữ lại
- Tính Ưu đãi cho tiếp thị
• Đối chiếu & Tiện ích
- đối chiếu các giao dịch hàng ngày và tồn đọng với các Công ty Quản lý Tài sản
- Các tệp giao dịch có thể tùy chỉnh
- Giải pháp back-office tối ưu cho tài khoản omnibus: - Dàn xếp ATS, quy trình XD, AR / AP và thanh toán bù trừ
- Sẵn sàng hiển thị vào hệ thống Kế toán (G / L) 

bottom of page