top of page
millennial-group-young-businesspeople-asia-businessman-businesswoman-celebrate-giving-five

Đầu tư luân chuyển

Hệ thống về việc luân chuyển đầu tư

3

SMART IPO

Initial Public Offering Stock  là hệ thống dự phòng cho ứng dụng web-based cho phép underwriter, sub-underwriter và nhà đầu tư đảm nhiệm quá trình làm việc IPO theo thời gian thực

Tính năng:
• Hỗ trợ khách hàng môi giới và không phải môi giới
• Xác nhận theo quy định: KYC, chủ sở hữu thụ hưởng sự phù hợp và những người bị hạn chế
• Phân bổ hạn mức
• Bảo lưu cổ phiếu IPO
• Thanh toán bằng ATS, số dư tiền mặt và séc
• Công cụ đối chiếu giao dịch hiệu quả
• Xử lý hoàn lại tiền
• Xuất kết quả đặt chỗ sang SET

bottom of page