top of page
MainMQuic
MQuick_ระบบซ่อมบำรุง_CMMS_FACTORIUM_Limble_CBM_CM_PM_APPLICATION ซ่อมบำรุง
Topic1

บทความ/ข่าวสาร

ทำความรู้จัก MQuick.png

ทำความรู้จัก MQuick

ทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคต รวมถึงจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ลดข้อบกพร่อง และความสูญเปล่าในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์  หรือความสูญเปล่าทางด้านเวลา และโอกาสการใช้ทักษะของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้วไม่ว่าเป็นธุรกิจแบบไหน การบำรุงโรงงาน ออฟฟิศ หรืองานบริการ การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

Freewill solutions ขอแนะนำ MQuick เครื่องมือสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำรุงรักษา

 

MQuick คืออะไร?

MQuick เป็นระบบบริหารงานซ่อมบำรุง หรือ Computerized Maintenance Management System (CMMS)   ซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ

  • MQuick รองรับงานทั้งในรูปแบบของ Corrective Maintenance (CM) และ Preventive Maintenance (PM)

  • ระบบรองรับการทำ inspection โดยจะทำการตรวจเช็ค และแจ้งเตือนแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ

  • ระบบมีส่วนของ expert system สำหรับให้คำแนะนำช่างถึงวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

  • มี Dashboard ที่สรุปช่วยข้อมูล ที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู และส่งออกข้อมูลออกไปเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

 

ประโยชน์ของ MQuick

MQuick มีประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจโดยสามารถแยกเป็นมิติต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  • Efficiency: ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารจัดการ โดยช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทำงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น และผสานกับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกระบบเข้าด้วยกัน

  • Visibility: MQuick ช่วยให้เห็นภาพรวมงานซ่อมบำรุงได้ชัดเจนขึ้น ทั้งด้านการติดตามความคืบหน้าของงาน และจำนวนงานซ่อมบำรุงของทีมช่าง สำหรับมองหาจุดที่ต้องการการปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

  • Collaboration: MQuick จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการร่วมกัน และการสื่อสารระหว่างแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

  • Data Utilization: MQuick สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษา เช่น ประวัติการซ่อม แนวทางในการซ่อม ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในการออกแบบ MQuick เรายังคำนึงถึง  การมาถึงของยุคอุตสาหกรรม 5.0   โดยระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีขั้นสูง  โดยผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์ 

bottom of page