top of page
blur-1853262_1280.jpg

SMART CDD

ระบบตรวจสอบพฤติกรรม/ป้องกันการทุจริตการซื้อขายหุ้นของลูกค้า  ซึ่ง Freewill ได้ถอดจากกฎที่ กลต ประกาศเรื่องการทุจริตเงินของลูกค้า ออกมาได้ 13 ข้อซึ่งแต่ละข้อก็จะมี conditioon ย่อยอีก (เป็นระบบสำหรับ broker ใช้งาน)
กลต ประกาศ http://www.asco.or.th/uploads/articles_attc/1389077733.pdf

ระบบตรวจสอบพฤติกรรม/ป้องกันการทุจริตการซื้อขายหุ้นของลูกค้า  ซึ่ง Freewill ได้ถอดจากกฎที่ กลต ประกาศเรื่องการทุจริตเงินของลูกค้า ออกมาได้ 13 ข้อซึ่งแต่ละข้อก็จะมี conditioon ย่อยอีก (เป็นระบบสำหรับ broker ใช้งาน)
กลต ประกาศ http://www.asco.or.th/uploads/articles_attc/1389077733.pdf

bottom of page